Prof.Guowang Xu

作者:时间:2023-05-26点击数:

undefined

Prof. Dr. Guowang Xu graduated from department of chemical engineering of Zhejiang institute of engineering, China. In Sept., 1984 he became a graduate student in chromatography department of Dalian institute of chemical physics (DICP), Chinese Academy of Sciences, earned his Ph.D. degree in Jun., 1991. Subsequently, he joined the National chromatographic R. & A. center in DICP and was one head of the chromatographic groups since 1992 and an associate Professor since Jun.,1994. From Oct., 1995 to Sept.,1997, Prof. Xu was working at the Universitaet Medizinische Klinik in Tuebingen, Germany under a fellowship from Max-Planck-Institute. In Nov., 1997 he was promoted to professor and since May, 1999 a Ph.D. advisor at DICP. In 2004 he obtained the foundation for distinguished young scientists from National Natural Science Foundation of China. Since 2005 He has been the director of the metabonomics research center, the deputy director (2008-2016) and director (since 2017) of CAS Key Laboratory of Separation Science for Analytical Chemistry,andwasthe administrative vice-director of biotechnology division in DICP (2016-Nov., 2023).

He is the president of Chromatography Committee of Chinese Societyof Chemistry, trustee of the Chinese Societyof Chemistryand deputy-president of the Tumor Metabolism Committee of Chinese SocietyofAnticancer, deputy-director of the System Biomedical Committee of the Chinese Society of Biotechnology, member of permanent scientific committee of HPLC conference since 2007. He was an editor of J. Chromatgor. B (2007-2014), and is also a contributing editor of TrAC, associate editor of Metabolites and members of the editorial board of more than 10 journals includingAnal. Chem. (2021-2022), Anal. Chim. Acta,J.Proteome Res., Metabolites,Metabolomics,Anal. Bioanal. Chem.,J. Chromatogr. B,J. Sep. Sci., JOAT, Bull Korean Chem. Soc., etc.He was the co-Chairman of 30th ISCC in Dalian, China, 33rd HPLC in Kyoto, Japan and 37th HPLC in Dalian, China.

Prof. Xu has co-written 5 books and published more than 540 peer-reviewed papers in the ‘Web of Science Core Collection’ (WoS) indexed journals includingNAS,Nat Protoc, Nat Commun, Hepatology, Cell Metab, Diabetes Care, Cancer Res,Clin Chem, Anal Chemetc. (WoS H-index = 77, Google H-index =96) and more than 100 China patents were authorized.

He has also received several awards including the second prize of national science and technology progress (2011), the second prize ofLiaoning province science and technology invention (2011) and the grand prize of Science and Technology of China Association of Instrument Analysis (CAIA) (2020) etc.

His main research field is in the chromatography-related research and the metabolomics/exposomicsapplications in disease biomarker discovery, traditional Chinese medicines and food safety.


  Representative Publications:

  Tianrun Xu, Hang Li, Peng Dou, Yuanyuan Luo, Siming Pu, Hua Mu, Zhihao Zhang, Disheng Feng, Xuesen Hu, Ting Wang, Guang Tan, Chuang Chen, Haiyang Li, Xianzhe Shi*, Chunxiu Hu*, Guowang Xu* (2024) Concentric Hybrid Nanoelectrospray Ionization‐Atmospheric Pressure Chemical Ionization Source for High‐Coverage Mass Spectrometry Analysis of Single‐Cell Metabolomics,Adv Sci, 11: e2306659

  Lei You#, Jing Kou#, Mengdie Wang#, Guoqin Ji#, Xiang Li, Chang Su, Fujian Zheng, Mingye Zhang,Yuting Wang, Tiantian Chen, Ting Li, Lina Zhou, Xianzhe Shi,Chunxia Zhao,Xinyu Liu*, Surong Mei*, Guowang Xu* (2024) An exposome atlas of serum reveals the risk of chronic diseases in the Chinese population,Nat Commun,15(1):2268

  Yueqiong Ni#, Lingling Qian#, Sara Leal Siliceo#, Xiaoxue Long#, Emmanouil Nychas, Yan Liu, Marsena Jasiel Ismaiah, Howell Leung, Lei Zhang, Qiongmei Gao, Qian Wu, Lina Zhou, Xiaolin Wang, Qi Li, Hani El-Nezami, Aimin Xu, Guowang Xu*, Huating Li*, Gianni Panagiotou*, Weiping Jia* (2023) Resistant starch decreases intrahepatic triglycerides in patients with NAFLD via gut microbiome alterations,Cell Metab., 35, 1530–1547

  Zhen Ning#, Xin Guo#, Xiaolong Liu#, Chang Lu#, Aman Wang, Xiaolin Wang, Wen Wang, Huan Chen, Wangshu Qin, Xinyu Liu, Lina Zhou, Chi Ma, Jian Du, Zhikun Lin, Haifeng Luo, Wuxiyar Otkur, Huan Qi, Di Chen, Tian Xia, Jiwei Liu, Guang Tan*, Guowang Xu*, Hai-long Piao* (2022) USP22-dependent accumulation of lipidomes drives hepatocellular carcinoma progression by stabilizing PPARγ,Nat. Commun., 13(1): 2187

  Lei You, Fujian Zheng, Chang Su, Limei Wang, Xiang Li, Qianqian Chen, Jing Kou, Xiaolin Wang, Yanfeng Wang, Yuting Wang, Surong Mei, Bing Zhang*, Xinyu Liu*, Guowang Xu* (2022) Metabolome-wide association studyofserum exogenous chemical residuesina cohort with 5 major chronic diseases,Environment International, 158, 106919

  Wenying Liang, Fujian Zheng,Tiantian Chen, Xiuqiong Zhang, Yueyi Xia, Zaifang Li, Xin Lu, Chunxia Zhao*, Guowang Xu* (2022) Nontargeted Screening Method for Veterinary Drugs and Their Metabolites Based on Fragmentation Characteristicsfrom Ultrahigh-Performance Liquid Chromatography–High-Resolution Mass Spectrometry,Food Chem.369, 130928

  Saleh Alseekh*, Asaph Aharoni, Yariv Brotman,Kévin Contrepois, John D'Auria, Jan Ewald, Jennifer C Ewald , Paul D Fraser, Patrick Giavalisco, Robert D Hall , Matthias Heinemann , Hannes Link, Jie Luo,Steffen Neumann, Jens Nielsen, Leonardo Perez de Souza, Kazuki Saito, Uwe Sauer, Frank C Schroeder, Stefan Schuster, Gary Siuzdak, Aleksandra Skirycz, Lloyd W Sumner, Michael P Snyder,Huiru Tang, Takayuki Tohge, Yulan Wang, Weiwei Wen, Si Wu, Guowang Xu, Nicola Zamboni, Alisdair R. Fernie* (2021) Mass spectrometry-based metabolomics: a guide for annotation, quantification and best reporting practices,Nature Methods, 18(7):747-756

  Tianrun Xu, Hang Li, Disheng Feng, Xianzhe Shi, Chunxiu Hu*, Guowang Xu* (2021) Lipid profiling of 20 mammalian cells by capillary microsampling combined with high-resolution spectral stitching nanoelectrospray ionization direct-infusion mass spectrometry,Anal. Chem.93, 10031−10038

  Mengmeng Chang, Qingqing Wang, Xinyu Liu*, Xianzhe Shi*, Guowang Xu* (2021) Facile Synthesis of Antibody-Coupled Polydopamine Coated Magnetic Graphene Oxide Composites for Efficient Immunopurification and Metabolomics Analysis of Mitochondria,Anal. Chem., 93, 11099−11107

  Fujian Zheng, Xinjie Zhao, Zhongda Zeng, Lichao Wang, Wangjie Lv, Qingqing Wang, Guowang Xu* (2020) Development of plasma pseudotargeted metabolomics method based onultra-high performance liquid chromatography-mass spectrometry,Nature Protocols, 15(8): 2519-2537

  Di Yu, Yang Liu, Yiqiang Zhou, Guowang Xu*, Chunzhang Yang* (2020) Triptolide suppresses IDH1-mutated malignancy via Nrf2-driven glutathione metabolism,Proc Natl Acad Sci U S A, 117(18):9964-9972

  Zujiang Yu,*, Jingjing Li, Ranran Sun, Yang Zhou, Qi Zhang, Qiongye Wang, Guangying Cui, Juan Li, Zhenfeng Duan, Xiaochao Ma, Yuming Xu, Zhichao Wang, Peiyuan Yin, Hailong Piao, Jun Lv, Xiaorui Liu, Yanfang Wang, Ming Fang, Zhengping Zhuang*, Guowang Xu*, Quancheng Kan* (2020) Switching from Fatty Acid Oxidation to Glycolysis Improves the Outcome of Acute-On-Chronic Liver Failure,Advanced Science, 7, 1902996

  Qiuhui Xuan#, Yang Ouyang#, Yanfeng Wang#, Liang Wu#, Huating Li, Yuanyuan Luo, Xinjie Zhao, Disheng Feng, Wangshu Qin, Chunxiu Hu, Lina Zhou, Xinyu Liu, Haidong Zou, Chun Cai, Jiarui Wu*, Weiping Jia*, Guowang Xu* (2020) Applications of Multi-Platform Metabolomics in Studying Metabolic Pathway Dysregulation and Discovering Novel Serum Metabolite Biomarkers to Identify Diabetic Retinopathy Subjects from Patients with Diabetes,Advanced Science, 2020, 7, 2001714

  Wangjie Lv, Lichao Wang, Qiuhui Xuan, Xinjie Zhao, Xinyu Liu, Xianzhe Shi *, Guowang Xu * (2020) Pseudotargeted Method based on Parallel Column Two-Dimensional Liquid Chromatography-Mass Spectrometry for Broad Coverage of Metabolome and Lipidome,Anal. Chem., 92(8):6043-6050

  Xinyu Liu#, Lina Zhou#, Xianzhe Shi, Guowang Xu* (2019) New advances in analytical methods formass spectrometry-based large-scale metabolomics study,TrAC-Trend Anal. Chem., 121, 115665

  Ping Luo#, Peiyuan Yin#, Rui Hua#, Yexiong Tan, Zaifang Li#, Gaokun Qiu, Zhenyu Yin, Xingwang Xie, Xiaomei Wang, Wenbin Chen, Lina Zhou, Xiaolin Wang, Yanli Li, Hongsong Chen, Ling Gao, Xin Lu, Tangchun Wu*, Hongyang Wang*, Junqi Niu*, Guowang Xu* (2018) A large-scale, multi-center serum metabolite biomarkers identification study for the early detection of hepatocellular carcinoma,Hepatology, 67:662-675

  Di Yu, Lina Zhou, Qiuhui Xuan, Lichao Wang, Xinjie Zhao, Xin Lu, Guowang Xu* (2018) Strategy for Comprehensive Identification of Acylcarnitines Based on Liquid Chromatography—High-Resolution Mass Spectrometry,Anal. Chem., 90(9):5712-5718

  Xinyu Liu, Miriam Hoene, Peiyuan Yin, Louise Fritsche, Peter Plomgaard, Jakob S. Hansen, Christos T. Nakas, Andreas M. Niess, Jens Hudemann, Michael Haap, Maimuna Mendy, Cora Weigert, Xiaolin Wang, Andreas Fritsche, Andreas Peter, Hans-Ulrich Häring, Guowang Xu*, Rainer Lehmann*(2018) Quality Control of Serum and Plasma by Quantification of (4E,14Z)-Sphingadienine-C18-1-Phosphate Uncovers Common Preanalytical Errors During Handling of Whole Blood,Clin. Chem., 64(5): 810–819

  Shuangyuan Wang#, Zhichao Wang#, Lina Zhou, Xianzhe Shi*, Guowang Xu* (2017) Comprehensive analysis of short-, medium- and long-chain acyl-coenzyme As by on-line two dimensional liquid chromatography-mass spectrometry,Anal. Chem., 89(23):12902-12908

  Rui Wu, Zeming Wu, Xianhui Wang, Pengcheng Yang, Dan Yu, Chunxia Zhao, Guowang Xu*, Le Kang* (2012) Metabolomic analysis reveals that carnitines are key regulatory metabolites in phase transition of the locusts,Proc Natl Acad Sci U S A, 109(9):3259-63

  上一条:许国旺研究员

  Laboratory of High Resolution Separation/Analysis and Metabonomics   Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences. All Rights Reserved.
  中国科学院大连化学物理研究所  生物分子高分辨分离分析及代谢组学研究组(1808组)
  地址: 大连市中山路457号, 邮编: 116023 电话: 0411-84379531; 传真: 0411-84379559     Email: g1808@dicp.ac.cn