发表论文(2023)

作者:时间:2024-03-05点击数:

1. Yaping Shao*, Zhenfa Fu, Yanfeng Wang, Zhaofei Yang, Yushan Lin, Song Li, Cheng Cheng, Min Wei, Zheyi Liu, Guowang Xu*, Weidong Le*, A metabolome atlas of mouse brain on the global metabolic signature dynamics associated with short-term fasting across multiple brain regions, Signal Transduction and Targeted Therapy, 2023, 8, 334.IF=39.3

2. Yueqiong Ni#, Lingling Qian#, Sara Leal Siliceo#, Xiaoxue Long#, Emmanouil Nychas, Yan Liu, Marsena Jasiel Ismaiah, Howell Leung, Lei Zhang, Qiongmei Gao, Qian Wu, Lina Zhou, Xiaolin Wang, Qi Li, Hani El-Nezami, Aimin Xu, Guowang Xu*, Huating Li*, Gianni Panagiotou*, Weiping Jia*, Resistant starch decreases intrahepatic triglycerides in patients with NAFLD via gut microbiome alterations, Cell Metab, 2023, 35, 1530-1547.IF=29

3. Chang Wang #, Huayu Fua#, Jun Yang #, Lei Liu, Fenghong Zhang, Chunyu Yang, Hongyuan Li, Jiamiao Chen, Qi Li, Xiaolin Wang, Yaorui Ye, Nan Sheng, Yong Guo, Jiayin Dai, Guowang Xu, Xinyu Liu *, Jianshe Wang *, PFO5DoDA disrupts hepatic homeostasis primarily through glucocorticoid signaling inhibition, Journal of Hazardous Materials, 2023, 447, 130831.IF=13.6

4. Di Yu, Lina Zhou, Xinyu Liu, Guowang Xu*, Stable isotope-resolved metabolomics based on mass spectrometry: methods and their applications, TrAC -Trends in Analytical Chemistry, 2023, 160, 116985.IF=13.1

5. Runze Ouyang, Juan Ding, Yan Huang, Fujian Zheng, Sijia Zheng, Yaorui Ye, Qi Li, Xiaolin Wang, Xiao Ma, Yuxin Zou, Rong Chen, Zhihong Zhuo, Zhen Li, Qi Xin, Lina Zhou, Xin Lu, Zhigang Ren, Xinyu Liu*, Petia Kovatcheva-Datchary*, Guowang Xu, Maturation of the gut metabolome during the first year of life in humans, Gut Microbes, 2023, 15, 2231596.IF=12.2

6. Ruibin Qiang, Haofei Huang, Jia Chen, Xianzhe Shi, Zengjie Fan*, Guowang Xu, Hongdeng Qiu*, Carbon Quantum Dots Derived from Herbal Medicine as Therapeutic Nanoagents for Rheumatoid Arthritis with Ultrahigh Lubrication and Anti-inflammation, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2023, 15, 38653−38664.IF=9.5

7. Hongxia Ruan#, Xuejuan Li#,*, Lina Zhou#, Zihan Zheng, Rulin Hua, Xu Wang, Yuan Wang, Yujie Fan, Shuwen Guo,Lihua Wang, Shafiq ur Rahman, Ziwei Wang, Yuyuan Wei, Shuangyan Yu, Rongzhi Zhang, Qian Cheng, Jie Sheng, Xue Li, Xiaoyan Liu, Ruqiang Yuan1, Xiaoyan Zhang, Lihong Chen, Guowang Xu, Youfei Guan, Jing Nie, Hongqiang Qin*, Feng Zheng*, Melatonin decreases GSDME mediated mesothelial cell pyroptosis and prevents peritoneal fibrosis and ultrafiltration failure, SCIENCE CHINA Life Sciences, 2023, doi: 10.1007/s11427-022-2365-1.IF=9.1

8. Yuting Wang, Lina Zhou, Tiantian Chen, Lei You, Xianzhe Shi, Xinyu Liu, Sijia Zheng, Jie Jiang, Yuebin Ke, Guowang Xu*, Screening strategy for 1210 exogenous chemicals in serum by two-dimensional liquid chromatography-mass spectrometry, Environmental Pollution, 2023, 331, 121914.IF=8.9

9. Chao Li#, Peng Dou#, Tianxiang Wang, Xin Lu, Guowang Xu, Xiaohui Lin*, Defining disease-related modules based on weighted miRNA synergistic network, Computers in Biology and Medicine, 2023, 152, 106382.IF=7.7

10. Xinxin Wang#, Chao Li#, Zaifang Li, Yanpeng Qi, Xiuqiong Zhang, Xinjie Zhao, Chunxia Zhao, Xiaohui Lin,* Xin Lu,* Guowang Xu*, A Structure-Guided Molecular Network Strategy for Global Untargeted Metabolomics Data Annotation, Anal. Chem. , 2023, 95, 11603−11612.IF=7.4

11. Xiaoshan Sun, Yueyi Xia, Xinjie Zhao, Xinxin Wang, Yuqing Zhang, Zhen Jia, Fujian Zheng, Zaifang Li, Xiuqiong Zhang, Chunxia Zhao, Xin Lu *, Guowang Xu *, Deep Characterization of Serum Metabolome Based on the Segment-Optimized Spectral-Stitching Direct-Infusion Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry Approach, Anal. Chem. , 2023, 95, 10512−10521.IF=7.4

12. Xinyu Liu#, Congshu Xiao#, Pengwei Guan#, Qianqian Chen#, Lei You, Hongwei Kong, Wangshu Qin, Peng Dou, Qi Li, Yanju Li, Ying Jiao, Zhiwei Zhong, Jun Yang, Xiaolin Wang, Qingqing Wang, Jinhui Zhao, Zhiliang Xu, Hong Zhang*, Rongkuan Li*, Peng Gao*, Guowang Xu*, Metabolomics acts as a powerful tool for comprehensively evaluating vaccines approved under emergency: a CoronaVac retrospective study, Front. Immunol., 2023, 14, 1168308.IF=7.3

13. Qingqing Wang, Miriam Hoene, Chunxiu Hu, Louise Fritsche, Robert Ahrends, Gerhard Liebisch, Kim Ekroos, Andreas Fritsche, Andreas L. Birkenfeld, Xinyu Liu, Xinjie Zhao, Qi Li, Benzhe Su, Andreas Peter, Guowang Xu*, Rainer Lehmann*, Ex vivo instability of lipids in whole blood - preanalytical recommendations for clinical lipidomics studies, J. Lipid Res. , 2023, 64, 100378.IF=6.5

14. Yubo Yang, Xin Lu, Fan Yang, Zhen Jia, Xiaoyu Xie, Nian Cao, Di Yu, Fujian Zheng, Xinyu Liu, Li Wang*, Guowang Xu*, Analysis of dipeptides in Chinese liquors based on dansylation combined with liquid chromatography–mass spectrometry, Food Chemistry: X, 2023, 20, 100933.IF=6.1

15. Xiaojiao Xu, Qiu Yang, Zheyi Liu, Rong Zhang, Hang Yu, Manli Wang, Sheng Chen, Guowang Xu*, Yaping Shao*, Weidong Le*, Integrative analysis of metabolomics and proteomics unravels purine metabolism disorder in the SOD1G93A mouse model of amyotrophic lateral sclerosis, Neurobiol Dis, 2023, 181, 106110.IF=6.1

16. Pengyu Geng, Jinhui Zhao, Qi Li, Xiaolin Wang, Wangshu Qin, Ting Wang, Xianzhe Shi, Xinyu Liu, Jia Chen, Hongdeng Qiu, Guowang Xu*, Z-Ligustilide Combined with Cisplatin Reduces PLPP1-Mediated Phospholipid Synthesis to Impair Cisplatin Resistance in Lung Cancer, Int. J. Mol. Sci., 2023, 24, 17046.IF=5.6

17. Liyue Xu, Guowang Xu, Fang Han*, Understanding the Link between Sleep and Health using Metabolomics, Sleep, 2022, 46, 1-2.IF=5.6

18. Jennifer Maurer, Xinjie Zhao, Martin Irmler, Anders Gudiksen , Nanna S. Pilmark , Qi Li , Thomas Goj , Johannes Beckers, Martin Hrabe de Angelis, Andreas Birkenfeld, Andreas Peter, Rainer Lehmann, Henriette Pilegaard , Kristian Karstoft, Guowang Xu, Cora Weigert*, Redox state and altered pyruvate metabolism contribute to a dose-dependent metformin-induced lactate production of human myotubes, Am J Physiol Cell Physiol, 2023, 325, C1131–C1143.IF=5.5

19. Gaokun Qiu, Yuhui Lin, Yang Ouyang, Mingrong You, Xinjie Zhao, Hao Wang, Rundong Niu, Wending Li, Xuedan Xu, Qi Yan, Yurong Liu, Yingmei Li, Handong Yang, Xiulou Li, Meian He, Xiaomin Zhang, Xiao Ou Shu, Guowang Xu*, Tangchun Wu*, Non-targeted metabolomics revealed novel association between serum metabolites and incident acute coronary syndrome: A Mendelian randomization study, J Am Heart Assoc. , 2023, 12, e028540.IF=5.4

20. Disheng Feng, Zixuan Wang, Hang Li, Lin Zou, Xianzhe Shi, Hongwei Kong, Zhiliang Xu, Chaowen Yu*, Chunxiu Hu*, Guowang Xu, Steroid Profiling for the Diagnosis of Congenital Adrenal Hyperplasia by Microbore Ultra-performance Liquid Chromatography–Tandem Mass Spectrometry, Clin. Chim. Acta, 2023, 543, 117304.IF=5

21. Xin Lu, Peng Dou, Chao Li, Fujian Zheng, Lina Zhou, Xiaoyu Xie, Zixuan Wang, Guowang Xu*, Annotation of Dipeptides and Tripeptides Derivatized via Dansylation Based on Liquid Chromatography−Mass Spectrometry and Iterative Quantitative Structure Retention Relationship, J. Proteome Res., 2023, 22, 1896-1907.IF=4.4

22. Fujian Zheng#, Fan Yang#, Xiaoyu Xie, Yubo Yang Nian Cao, Derang Ni, Xinxin Wang, Xin Lu, Di Yu, Xinyu Liu, Li Wang*, Guowang Xu*, Construction of Chinese baijiu compound database using text mining and its application in assisting compound identification of liquid chromatography-high-resolution mass spectrometry data, Journal of Food Composition and Analysis, 2023, 123105523.IF=4.3

23. Xiaoyu Xie #, Liangqiang Chen#, Tiantian Chen, Fan Yang, Zixuan Wang, Yang Hu, Jianjun Lu, Xin Lu, Qi Li, Xiuqiong Zhang, Ming Ma, Li Wang*, Chunxiu Hu *, Guowang Xu, Profiling and annotation of carbonyl compounds in Baijiu Daqu by chlorine isotope labeling-assisted ultrahigh-performance liquid chromatography-high resolution mass spectrometry, J Chromatogr A, 2023, 1703, 464110.IF=4.1

24. Yujie Zhang, Tiantian Chen, Dawei Chen, Wenying Liang, Xin Lu, Chunxia Zhao*, Guowang Xu*, Suspect and nontarget screening of mycotoxins and their modified forms in wheat products based on ultrahigh-performance liquid chromatography-high resolution mass spectrometry, J Chromatogr A, 2023, 1708, 464370.IF=4.1

25. Xiaoshan Sun, Zhen Jia, Yuqing Zhang, Xinjie Zhao, Chunxia Zhao, Xin Lu *, Guowang Xu *, A Strategy for Uncovering the Serum Metabolome by Direct-Infusion High-Resolution Mass Spectrometry, Metabolites, 2023, 13, 460.IF=4.1

26. Runze Ouyang, Sijia Zheng, Xiaolin Wang, Qi Li, Juan Ding, Xiao Ma, Zhihong Zhuo, Zhen Li, Qi Xin, Xin Lu, Lina Zhou, Zhigang Ren, Surong Mei, Xinyu Liu *, Guowang Xu, Crosstalk between breast milk N-acetylneuraminic acid and infant growth in a gut microbiota-dependent manner, Metabolites, 2023, 13, 846.IF=4.1

27. Sijia Zheng, Lina Zhou, Miriam Hoene, Andreas Peter, Andreas L.Birkenfeld, Cora Weigert, Xinyu Liu, Xinjie Zhao, Guowang Xu *, Rainer Lehmann *, A New Biomarker Profiling Strategy for Gut Microbiome Research: Valid Association of Metabolites to Metabolism of Microbiota Detected by Non-Targeted Metabolomics in Human Urine, Metabolites, 2023, 13, 1061.IF=4.1

28. Jinzhi Xu, Lina Zhou, Xiaojing Du, Zhuoran Qi, Sinuo Chen, Jian Zhang, Xin Cao*, Jinglin Xia*, Transcriptome and Lipidomic Analysis Suggests Lipid Metabolism Reprogramming and Upregulating SPHK1 Promotes Stemness in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Stem-like Cells, Metabolites, 2023, 13, 1132.IF=4.1

29. Miriam Hoene, Xinjie Zhao, Jürgen Machann, Andreas L. Birkenfeld, Martin Heni, Andreas Peter, Andreas Niess, Anja Moller, Rainer Lehmann, Guowang Xu*, Cora Weigert*, Exercise-Induced N-Lactoylphenylalanine Predicts Adipose Tissue Loss during Endurance Training in Overweight and Obese Humans, Metabolites, 2023, 13, 15.IF=4.1

30. Xingyu Guo, Lina Zhou, Yi Wang, Feng Suo, Chuanxia Wang, Wei Zhou, Lingshan Gou, Maosheng Gu, Guowang Xu, Development of a fast and robust liquid chromatography-mass spectrometry-based metabolomics analysis method for neonatal dried blood spots, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2023, 230, 115383.IF=3.4

31. Zhen Ning, Guowang Xu*, Can spatially resolved metabolomics uncover weak points in tumors?, Expert Review of Proteomics, 2023, 19, 227–230.IF=3.4

32. Han Bao, Jinhui Zhao, Xinjie Zhao, Chunxia Zhao, Xin Lu*, Guowang Xu*, Prediction of plant secondary metabolic pathways using deep transfer learning, BMC Bioinformatics, 2023, 24, 348.IF=3

33. Xiaoxiao Wang, Fujian Zheng*, Meizhen Sheng, Guowang Xu Xiaohui Lin*, Retention time prediction for small samples based on integrating molecular representations and adaptive network, J. Chromatogr. B, 2023, 1217, 123624.IF=3

34. Xiaoyu Xie#, Fujian Zheng#, Tiantian Chen, Xinyu Liu, Chunxiu Hu, Ming Ma, Xin Lu*, Guowang Xu, Untargeted and quantitative analyses of amine and phenol compounds in Baijiu via chemical isotope labeling, Explor Foods Foodomics, 2023, 1, 72–82.

Laboratory of High Resolution Separation/Analysis and Metabonomics   Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences. All Rights Reserved.
中国科学院大连化学物理研究所  生物分子高分辨分离分析及代谢组学研究组(1808组)
地址: 大连市中山路457号, 邮编: 116023 电话: 0411-84379531; 传真: 0411-84379559     Email: g1808@dicp.ac.cn