发表论文 (2018)

作者:时间:2019-12-02点击数:

2018

1.Ping Luo#, Peiyuan Yin#, Rui Hua#, Yexiong Tan, Zaifang Li, Gaokun Qiu, Zhenyu Yin, Xingwang Xie, Xiaomei Wang, Wenbin Chen, Lina Zhou, Xiaolin Wang, Yanli Li, Hongsong Chen, Ling Gao, Xin Lu, Tangchun Wu*, Hongyang Wang*, Junqi Niu*, Guowang Xu* (2018) A large-scale, multi-center serum metabolite biomarkers identification study for the early detection of hepatocellular carcinoma, Hepatology,67:662-675

2.Ling Tang, Jun Zeng, Pengyu Geng, Chengnan Fang, Yang Wang, Mingju Sun, Changsong Wang, Jiao Wang, Peiyuan Yin, Chunxiu Hu, Lei Guo, Jane J. Yu, Peng Gao, Enyou Li, Zhengping Zhuang, Guowang Xu* ,Yang Liu* (2018) Global metabolic profiling identifies a pivotal role of proline and hydroxyproline metabolism in supporting hypoxic response in hepatocellular carcinoma, Clin. Cancer Res., 24(2):474-485

3.Xinyu Liu, Miriam Hoene, Peiyuan Yin, Louise Fritsche, Peter Plomgaard, Jakob S. Hansen, Christos T. Nakas, Andreas M. Niess, Jens Hudemann, Michael Haap, Maimuna Mendy, Cora Weigert, Xiaolin Wang, Andreas Fritsche, Andreas Peter, Hans-Ulrich Häring, Guowang Xu*, Rainer Lehmann*(2018) Quality Control of Serum and Plasma by Quantification of (4E,14Z)-Sphingadienine-C18-1-Phosphate Uncovers Common Preanalytical Errors During Handling of Whole Blood, Clin. Chem., 64(5): 810–819

4.Di Yu#, Lina Zhou#, Qiuhui Xuan, Lichao Wang, Xinjie Zhao, Xin Lu, Guowang Xu* (2018) Strategy for Comprehensive Identification of Acylcarnitines Based on Liquid Chromatography—High-Resolution Mass Spectrometry,Anal. Chem., 90(9):5712-5718.

5.Qiuhui Xuan#, Chunxiu Hu#, Di Yu, Lichao Wang, Yang Zhou, Xinjie Zhao, Qi Li, Xiaoli Hou, Guowang Xu* (2018) Development of A High Coverage Pseudotargeted Lipidomics Method Based on Ultra-High Performance Liquid Chromatography-Mass Spectrometry, Anal. Chem. 90(12):7608-7616

6.Xinjie Zhao, Zhongda Zeng, Aiming Chen, Xin Lu, Chunxia zhao, Chunxiu Hu, Lina Zhou, Xinyu Liu,Xiaolin Wang, Xiaoli Hou, Yaorui Ye, Guowang Xu*(2018) Comprehensive Strategy to Construct Intra-house Database for Accurate and Batch Identification of Small Molecular Metabolites, Anal. Chem., 90(12):7635-7643.

7.Yanqing Fu, Yanhui Zhang, Zhihui Zhou, Xin Lu, Xiaohui Lin*, Chunxia Zhao*,Guowang Xu*(2018) Rapid screening and locking of potential risk substances based on liquid chromatography-high resolution mass spectrometry, Anal. Chem., 90(14):8454-8461.

8.Lichao Wang, Benzhe Su, Zhongda Zeng, Chao Li, Xinjie Zhao, Wangjie Lv, Qiuhui Xuan, Yang Ouyang, Lina Zhou, Peiyuan Yin, Xiaojun Peng, Xin Lu, Xiaohui Lin, Guowang Xu* (2018) Ion-pair selection method for pseudotargeted metabolomics based on SWATH MS acquisition and its application in differential metabolite discovery of Type 2 diabetes, Anal. Chem. , 90(19): 11401-11408.

9.Zaifang Li, Chunxia Zhao, Xinjie Zhao, Yueyi Xia, Xiaoshan Sun, Wenyan Xie, Yaorui Ye, Xin Lu* Guowang Xu* (2018)Deep Annotation of Hydroxycinnamic Acid Amides Based on Ultra High-performance Liquid Chromatography-High Resolution Mass Spectrometry and Its in Silico Database, Anal. Chem. 90, 14321−14330

10.Yaping Shao, Guozhu Ye, Shancheng Ren, Hai-long Piao, Xinjie Zhao, Xin Lu, Fubo Wang, Wang Ma, Jia Li, Peiyuan Yin, Tian Xia, Chuanliang Xu, Jane J. Yu, Yinghao Sun*, Guowang Xu* (2018) Metabolomics and transcriptomics profiles delineate the dysregulation of tricarboxylic acid cycle and related mechanism in prostate cancer, Int. J. Cancer: 143, 396–407.

11.Xinyu Liu, Guowang Xu* (2018) Recent advances in using massspectrometryfor mitochondrial metabolomics and lipidomics- A review, Anal. Chim. Acta, 1037, 3-12

12.Min Yan, Guowang Xu* (2018) Current and future perspectives of functional metabolomics in disease studies–a Review, Anal. Chim. Acta, 1037, 41-54

13.Xinyu Liu, Miriam Hoene, Xiaolin Wang, Peiyuan Yin, Hans-Ulrich Haring, GuowangXu*, Rainer Lehmann* (2018) Serum or plasma, what is the difference? Investigations to facilitate the sample material selection decision making process for complex analytical studies, Anal. Chim. Acta, 1037, 293-300

14.David Wishart, Guowang Xu, Preface, Anal. Chim. Acta, 1037,1-2

15.Yang Zhou#, Cheng Hu#, Xinjie Zhao, Ping Luo, Jingyi Lu, Qing Li, Miao Chen, Xin Lu*, Hongwei Kong, Weiping Jia*, Guowang Xu* (2018) Serum Metabolomics Study of Gliclazide Modified-release Treated Type 2 Diabetes Mellitus Patients Using a Gas Chromatography-Mass Spectrometry Method,J. Proteome Res., 17(4):1575-1585.

16.Yang Ouyang#, Hongbin Tong#, Ping Luo, Hongwei Kong, Peiyuan Yin* and Guowang Xu* (2018) A high throughput metabolomics method and its application in female serum samples in a normal menstrual cycle based on liquid chromatography-mass spectrometry, Talanta, 185:483-490

17.Lizhen Qiao, Xianzhe Shi*, Guowang Xu* (2018) surface-bonded amide-functionalized imidazolium ionic liquid as stationary phase for hydrophilic interaction liquid chromatography, J. Chromatogr. A, 1559, 141-148

18.Zhihui Zhou, Yanqing Fu, Qian Qin, Xin Lu, Xianzhe Shi, Chunxia Zhao*, Guowang Xu (2018) Synthesis of magnetic mesoporous Fe3O4@PEI-MOF-5 for the effective enrichment of malachite green and crystal violet in fish samples, J. Chromatogr. A, 1650:19-25

19.Bohong Wang, Qian Qin, Mengmeng Chang, Xianzhe Shi*, Guowang Xu* (2018) Molecular interaction study of flavonoids with human serum albumin using native mass spectrometry and molecular modeling, Anal. Bioanal. Chem., 410:827–837

20.Jieyu Zhao#, Lili Li#, Yanni Zhao, Chunxia Zhao, Xia Chen, Pingping Liu, Huina Zhou, Junjie Zhang, Chunxiu Hu, Aiguo Chen, Guanshan Liu, Xiaojun Peng, Xin Lu*, Guowang Xu* (2018) Metabolic Changes in Primary, Secondary and Lipid Metabolism in Tobacco Leaf in Response to Topping, Anal. Bioanal. Chem., 410(3):839-851

21.Wang Ma#, Shuangyuan Wang#, Tengfei Zhang#, Erik Y. Zhang, Lina Zhou, Chunxiu Hu, Jane J. Yu* and Guowang Xu* (2018) Activation of choline kinase drives aberrant choline metabolism in esophageal squamous cell carcinomas, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 155: 148–156

22.Si-Wen Gui#; Yi-Yun Liu#; Xiao-Gang Zhong#; Xinyu Liu#; Peng Zheng; Jun-Cai Pu; Jian Zhou; Jian-Jun Chen; Li-Bo Zhao; Lan-Xiang Liu; Guowang Xu*; Peng Xie* (2018) Plasma Disturbance of Phospholipid Metabolism in Major Depressive Disorder by Integration of Proteomics and Metabolomics, Neuropsychiatric Disease and Treatment, 14:1451–1461

23.Jie Feng, Qi Zhang, Chuzhong Li, Yang Zhou , Sida Zhao , Lichuan Hong , Qi Song, Shenyuan Yu , Chunxiu Hu , Herui Wang , Chengyuan Mao , Matthew J. Shepard, Shuyu Hao , Gifty Dominah , Mitchell Sun , Hong Wan , Deric M. Park , Mark R. Gilbert , Guowang Xu, Zhengping Zhuang*, Yazhuo Zhang* (2018) Enhancement of mitochondrial biogenesis and paradoxical inhibition of lactate dehydrogenase mediated by 14-3-3η in oncocytomas J. Pathol., 245: 361–372

24.Xiaohan Zhang, Wenbin Chen, Shanshan Shao, Guowang Xu, Yongfeng Song, Chao Xu, Ling Gao, Chunxiu Hu* and Jiajun Zhao* (2018) A high fat diet rich in saturated and mono-unsaturated fatty acids induces disturbance of thyroid lipid profile and hypothyroxinemia in male rats. Molecular Nutrition & Food Research, 62(6):e1700599. doi: 10.1002/mnfr.201700599.

25.Chang Lu#, Zhen Ning#, Aman Wang#, Di Chen#, Xiaolong Liu, Tian Xia, Dinesh Singh Tekcham, Wen Wang, Tongming Li, Xiumei Liu, Jing Liu, Huan Qi, Haifeng Luo, Jian Du, Chi Ma, Qiu Yan, Jiwei Liu, Guowang Xu, Hai long Piao*, Guang Tan* (2018) USP10 suppresses tumor progression by inhibiting mTOR activation in hepatocellular carcinoma, Cancer letters, 436:139-148

26.Zhicheng Liu, Pierre Nahon, Zaifang Li, Peiyuan Yin, Yanli Li, Roland Amathieu, Nathalie Ganne-Carrié, Marianne Ziol, Nicolas Sellier, Olivier Seror, Laurence Le Moyec, Philippe Savarin* and Guowang Xu*(2018) Determination of candidate metabolite biomarkers associated with recurrence of HCV-related hepatocellular carcinoma, Oncotarget, 9(5):6245-6258. doi: 10.18632/oncotarget.23500.

27.Shujie Wang, Yuying Deng, Xiaoyan Xie, Jing Ma, Min Xu, Xinjie Zhao, Weiqiong Gu, Jie Hong, Weiqing Wang, Guowang Xu, Guang Ning, Yanyun Gu*, Yifei Zhang* (2018)The plasma bile acid alterations of Type 2 diabetes correlated with insulin secretion in two-step hyperglycemic clamp, Journal of Diabetes,10(11):874-885.

28.Hamada A.A. Noreldeen, Xingyu Liu, XiaolinWang, Yanqing Fu, Zaifang Li, Xin Lu, Chunxia Zhao*, Guowang Xu (2018) Quantitative Structure-Retention Relationships Model for Retention Time Prediction of Veterinary Drugs in Food Matrixes, International Journal of Mass Spectrometry,434:172–178

29.Jie Feng, Qi Zhang, Yang Zhou, Shengyuan Yu, Lichuan Hong, Sida Zhao, Jingjing Yang, Hong Wan, Guowang Xu, Yazhuo Zhang and CHUZHONG LI* (2018) Integration of Proteomics and Metabolomics Revealed Metabolite–Protein Networks in ACTH-Secreting Pituitary Adenoma. Front. Endocrinol. 9:678. doi: 10.3389/fendo.2018.00678

Laboratory of High Resolution Separation/Analysis and Metabonomics   Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences. All Rights Reserved.
中国科学院大连化学物理研究所  生物分子高分辨分离分析及代谢组学研究组(1808组)
地址: 大连市中山路457号, 邮编: 116023 电话: 0411-84379531; 传真: 0411-84379559     Email: g1808@dicp.ac.cn